Privacy verklaring

Algemeen

Wanneer u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met MAMANL/ Mama is in Balans (hierna MAMANL) of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) MAMANL, worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Sang Sang Media, Erik de Rodestraat 47, 1363 LH, Almere. MAMANL vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. MAMANL houdt zich daarom zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, als aan de gedragscodes van de DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association).

Doeleinden gegevensverwerking

De verstrekte persoonsgegevens kunnen door MAMANL worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
  • Als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
  • Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van MAMANL of contact op te nemen met andere gebruikers van die digitale diensten;
  • Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van MAMANL;
  • Om u een nieuwsbrief of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
  • Om het inloggen via social media diensten van derde partijen mogelijk te maken;
  • Om u gerichte advertenties te tonen; zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan MAMANL op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse heeft;
  • Voor gebruik in Facebook targeting
  • Om te voldoen aan de op MAMANL van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van MAMANL. Bij gebruikmaking van onze digitale diensten, is het mogelijk dat automatisch voor u een account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door u reeds verstrekte persoonsgegevens in het kader van één van onze andere diensten. Ook is het mogelijk dat wanneer u gebruik maakt van verschillende MAMANL producten en/of diensten, de in dat kader verstrekte gegevens worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere MAMANL producten en/of diensten.

MAMANL slaat uw zelf ingevoerde gegevens op in een database totdat u zich uitschrijft.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot het MAMANL-concern behoren, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door MAMANL worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product). Daarnaast is het mogelijk dat MAMANL op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. MAMANL zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Tenslotte kan MAMANL uw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat de inhoud van uw advertentie inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten, of dat sprake is van onrechtmatige uitingen op één van de fora die MAMANL ter beschikking stelt. In dergelijke gevallen zal MAMANL uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

Google Analytics

Op deze site maken wij gebruik van Google Analytics-cookies. We hebben hiervoor een Verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd, ‘gegevens delen’ hebben wij uitgezet. Tevens maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Cookies

Bij gebruik van de digitale diensten van MAMANL kan informatie over uw gebruik van deze diensten worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Externe dienstverleners en andere sites

Indien u via een digitale dienst van MAMANL terecht komt op de site of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen. Voor digitale diensten van MAMANL waartoe u toegang kan krijgen via social media diensten van derde partijen, geldt dat MAMANL de in dat kader door u gebruikte inloggegevens verwerkt op de wijze als beschreven in deze Privacy Verklaring.

Beveiliging gegevens

MAMANL respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van MAMANL. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van MAMANL, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. MAMANL spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. MAMANL is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan MAMANL.

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door MAMANL zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van MAMANL via e-mail. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat schriftelijk doen via:

Sang Sang Media

Erik de Rodestraat 47

1363 LH Almere

U kunt ook een e-mail sturen naar info@mamanl.nl

U heeft vanzelfsprekend het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van deze Privacy Verklaring

MAMANL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy Verklaring op de hoogte bent.